Geum Yeong và Sang Goon – Chương 5

Chương 5: Người giúp đỡ

Translator: Amun

Editor: Jae Boj

Proofreader: Seara

Cre Geum 0 1 2 3 4